STYRINGSGRUPPEN

Styringsgruppen ble i 2016 opprettet etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og skal virke så lenge departementet bestemmer. Den består av en representant fra hvert av følgende tre institutter: Veterinærinstituttet (VI), Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Karin Kroon Boxaspen

Leder
Havforskningsinstituttet

Tor F. Næsje

Medlem
Norsk institutt for naturforskning

Eirik Biering

Medlem
Veterinærinstituttet

DOKUMENTER OG PUBLIKASJONER

AKTUELT

First24