STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKELUSPÅVIRKNING

STYRINGSGRUPPEN

Styringsgruppen ble i 2016 opprettet etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og skal virke så lenge departementet bestemmer. Den består av en representant fra hvert av følgende tre institutter: Veterinærinstituttet (VI), Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Styringsgruppens oppgave er å koordinere arbeidet som gjøres for å vurdere hvordan lakselus fra oppdrett påvirker vill laksefisk, og har opprettet en ekspertgruppe som skal lage en årlig vurdering av status for lakseluspåvirkning i produksjonsområdene. 

Styringsgruppen skal gjennomgå og evaluere ekspertgruppens rapport, og levere en oppsummering av denne med relevante faglige vurderinger til Nærings- og fiskeridepartementet. Disse leveransene skal sammen danne grunnlag for Nærings- og  fiskeridepartementets fargelegging av produksjonsområdene. Styringsgruppen har ansvaret for å kvalitetssikre ekspertgruppens jobb, koordinere arbeidet med å få fram ny kunnskap og komme med råd om utviklingen av trafikklyssystemet. 


Kontakt

Karin Kroon Boxaspen

Leder
Havforskningsinstituttet

Tor Næsje

Medlem
Norsk institutt for naturforskning

Eirik Biering

Medlem
Veterinærinstituttet