STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKELUSPÅVIRKNING

Trafikklyssystemet

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Systemet trådte i kraft i 2017, og fremgår blant annet av Produksjonsområdeforskriften. Produksjonsområdenes (PO) farge settes ut fra hvordan lakselus påvirker ville laksefisk i området, og avgjør om oppdretterne får tillatelse til å vokse, opprettholder eksisterende produksjonskapasitet eller må redusere kapasiteten. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid innenfor ett produksjonsområde. Alle kommersielle matfisktillatelser for laks, ørret og regnbueørret i sjø er innplassert i produksjonsområder.

Inndelingen i produksjonsområder har som hensikt å minimere smitte av lakselus på tvers av produksjonsområdene. Produksjonsområdenes grenser er basert på hvordan lakselus som produseres i oppdrettsanleggene sprer seg langs kysten, og grensene mellom PO'ene er satt basert på at anleggene innad i et område påvirker hverandre mer enn anleggene i ulike produksjonsområder. Ved hjelp av spredningsmodellering er det utviklet en influensmatrise for lakselus produsert i anleggene som kvantifiserer potensiell smittedose av lakselus mellom par av anlegg.   

Til nå er det dødeligheten av ville laksesmolt på grunn av lakselus som er miljøindikatoren for produksjonsområdene. På sikt vil også sjøørret og sjørøye inkluderes i vurderingene. Mengden lakselus på oppdrettsfisken, antall og størrelse på fisken i merdene og miljøforholdene i sjøen er viktig for smittepresset og dødeligheten til ville laksefisk. 

 Det er Nærings- og fiskeridepartementet som avgjør om de 13 produksjonsområdene blir klassifisert som grønne, gule eller røde, og om de får henholdsvis opprettholde, øke eller må redusere produksjonen. Fargeleggingen baseres på de naturfaglige vurderingene til Styringsgruppen og Ekspertgruppen. I tillegg gjør departementet en samlet vurdering som også inkluderer samfunnsøkonomiske konsekvenser når Trafikklysets farger settes. 

Trafikklyssystemet og fargekodene ble første gang tatt i bruk for årene 2018-2019.

Fargekodene

Produksjonsområdenes farger: 

Grønn: Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at miljøpåvirkningen er akseptabel. Oppdretterne i produksjonsområdet kan tilbys vekst i produksjonen i form av nye tillatelser eller økning av produksjonskapasiteten på eksisterende tillatelser. 

Gul: Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at miljøpåvirkningen er moderat. Oppdretterne i produksjonsområdet får ingen endring i produksjonen. 

Rød: Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at miljøpåvirkningen er uakseptabel. Departementet kan nedjustere produksjonskapasiteten til oppdretterne i produksjonsområdet.