STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Admin
/ Categories: Nyheter

Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks

Oppdrag om utredning av hvordan trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks

Styringsgruppen for trafikklyssystemet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede hvordan innretningen på trafikklyssystemet for kapasitetsjustering i oppdrettsnæringen påvirker muligheten for at målene i kvalitetsnormen for villaks nås. Arbeidsgruppen skal også foreslå eventuelle endringer i innretningen på trafikklyssystemet og/eller andre tiltak som kan gjøres for å nå normens mål.

Styringsgruppen har nå nedsatt en ekspertgruppe bestående av ni medlemmer med kompetanse innen trafikklyssystemet, kvalitetsnormen for villaks, og det aktuelle lovverket. Evalueringen ledes av professor Ingunn Elise Myklebust ved Universitetet i Bergen. Gruppen skal, hvis nødvendig, også kunne innhente annen kompetanse fra relevante fagmiljøer.

Arbeidsgruppen skal gjennomføre en nærmere utredning av om innretningen på trafikklyssystemet, herunder grenseverdiene for lakselusindikatoren, påvirker mulighetene for at målene i kvalitetsnormen for villaks nås. Arbeidsgruppen kan selv vurdere andre relevante problemstillinger og anbefale endringer av innretningen på trafikklyssystemet og/eller andre tiltak som kan bidra til at målene i kvalitetsnorm for villaks kan nås. Arbeidsgruppen skal påpeke eventuelle faglige barrierer, for eksempel behov for ytterligere kunnskap, for å kunne gjennomføre foreslåtte tiltak.

Utredningen skal ferdigstilles i løpet av våren 2024.

Kontaktperson for utredningen er Tor F. Næsje (Styringsgruppen).

Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet bestilling til Styringsgruppen for trafikklyssystemet kan leses her.

Previous Article Webinar avlyst
Next Article Lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2023
Print
264
ArtikkelforfatterAdmin