STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Admin
/ Categories: Nyheter

Lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2023

Styringsgruppen vil avholde et digitalt informasjonsmøte om rapportene og sine vurderinger 12. desember

I henhold til mandatet fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er Styringsgruppens vurdering og Ekspertgruppens rapport av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2023 oversendt NFD.

Styringsgruppen vil avholde et digitalt informasjonsmøte om rapportene og sine vurderinger 12. desember kl 1200-1500. Påmeldingsfristen er tirsdag 5. desember, og det vil bli anledning til å melde på korte innlegg (5 min) om Styringsgruppens vurderinger og Ekspertgruppens rapport.

Meld deg på informasjonsmøte om lakselus her. Det er ønskelig at innleggene sendes skriftlig til Styringsgruppen i etterkant av møtet. 

Styringsgruppens rapport: 

Styringsgruppens oppsummering og vurdering av lakseluspåvirkning på ville laksefisk i produksjonsområdene i 2023

Ekspertgruppens rapport med vedlegg:

Produksjonsområdebasert vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet i 2023

Vedlegg I: Oversikt over laksevassdrag og utvandringstidspunkt for smolt

Vedlegg II (HI): En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2023

Vedlegg III (HI): Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

Vedlegg IV (HI): Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk i 2023

Vedlegg V (VI): Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villaks for 2023

Vedlegg VI (SINTEF): Simulert luseindusert dødelighet på virtuell smolt i produksjonsområde 2 til 7 ved bruk av SINMOD (SINTEF)

Vedlegg VII: Skjema for vurdering

Vedlegg VIII: Vurdering av heterogenitet i lakselusindusert villfiskdødelighet innen produksjonsområder i 2022. Oppdatert med nye modeller.

Previous Article Trafikklyssystemet og kvalitetsnormen for villaks
Next Article Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet av utvandrende laksesmolt for trafikklyssystemet 2024
Print
743
ArtikkelforfatterAdmin