STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Ekspertgruppen
/ Categories: Nyheter

Ny informasjon og data til Ekspertgruppen

I forbindelse med årets vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet på utvandrende laksesmolt etterspør ekspertgruppen informasjon som kan gi støtte til denne vurderingen.

Oversendelse av data og nye resultater og webinar.

I forbindelse med årets vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet på utvandrende laksesmolt etterspør ekspertgruppen informasjon som kan gi støtte til denne vurderingen. Ekspertgruppen har som mandat å bruke all tilgjengelig informasjon.

Ekspertgruppen legger vekt på kvalitetssikrede og fagfellevurderte publikasjoner i sin vurdering, men arbeidet krever også at man henter inn nye data fra årets sesong hvor man ikke vil ha tid til å gå gjennom en slik kvalitetssikring. Dette betyr at informasjonen som leveres inn må ha en form som gjør det mulig å vurdere datakvalitet og usikkerhet. Tidligere år har vi i all hovedsak mottatt informasjon om utvandring av laksesmolt fra studier på Vestlandet, men vi er interessert i alle data eller publikasjoner som kan støtte våre vurderinger.

Spesielt om smoltuvandringsdata

Ved innlevering av smoltutvandringsdata er det spesielt viktig at vi får informasjon om metode, antall og størrelse på individer som er merket og/eller registrert og mål på fordelingen (start, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 90 % og slutt dato). Ved registreringsdata hvor det kan være krevende å identifisere art (for eksempel video), er det også svært viktig å gjøre klart hvor mange individ som ikke er mulig å identifisere til art. Ved merkestudier er det viktig å dokumentere merkebelastning, og om det er blitt gjort noe forsøk på å estimere dødelighet og atferdsendring, eller i det minste dokumentere hvor mange som har vandret ut av de som er blitt merket.

Vi ber om at slik informasjon sendes inn til Ekspertgruppen ved Knut Wiik Vollset (epost: knvo@norceresearch.no) innen 10. september 2022. Hvis dette ikke er mulig ber vi om at det snarest tas kontakt med Ekspertgruppen for å gi beskjed om hva slags informasjon som vil komme på et senere tidspunkt og når.

Webinar

Om kunnskapsleverandører, etter at data er oversendt Ekspertgruppen, i tillegg ønsker å presentere nye data og resultater på et webinar, ber vi om at det meldes fra om dette til Styringsgruppen ved Tor Næsje (epost: tor.nasje@nina.no) innen 5. september. Tentativ dato for et slik webinar er 16. september.

Takk til alle som bidrar til Trafikklyssystemet!

Hilsen Ekspertgruppen og Styringsgruppen

Previous Article Styringsgruppas tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende den internasjonale evalueringen av trafikklyssystemets vitenskapelige grunnlag
Next Article Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet
Print
489
ArtikkelforfatterEkspertgruppen