STYRINGSGRUPPEN FOR VURDERING AV LAKSELUSPÅVIRKNING

Author: Styringsgruppen
/ Categories: Nyheter

Hvordan påvirker Trafikklyssystemet måloppnåelsen i Kvalitetsnorm for villaks?

Arbeidsgruppens utredning og Styringsgruppens vurderinger er oversendt Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Styringsgruppen for Trafikklyssystemet i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede hvordan innretningen på Trafikklyssystemet for kapasitetsjustering i oppdrettsnæringen påvirker muligheten for at målene i kvalitetsnormen for villaks nås.

Arbeidsgruppen skulle også foreslå eventuelle endringer i innretningen på Trafikklyssystemet og/eller andre tiltak som kan gjøres for å nå normens mål. Styringsgruppen ble bedt om å gjennomgå og evaluere arbeidsgruppen rapport, og levere en oppsummering av denne med relevante faglige vurderinger til Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Arbeidsgruppens utredning og Styringsgruppens vurderinger er oversend Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Styringsgruppen ønsker å takke arbeidsgruppa for et meget godt gjennomført arbeid.

Styringsgruppens vurdering av arbeidsgruppens arbeid og konklusjoner er at: 

 • • Dagens Trafikklyssystem medfører brudd på Kvalitetsnormen for villaks. 
 • • Grensen for høy kategori av sannsynlig dødelighet av utvandrende postsmolt av laks bør senkes fra 30 % til 20 %. 
 • • Målsetningen med forvaltningen av oppdrettsnæringen bør være å styre mot under 10 % dødelighet av vill laksefisk. 
 • • For å bedre datagrunnlaget bør automatisk lusetelling og biomassekontroll i merdene innføres snarest. 
 • • Dagens særtillatelser og unntaksordninger for biomassetildeling bør gjennomgås for å redusere utslippet av lakselus. 
 • • Dagens ordning med felles biomassetak mellom produksjonsområder bør gjennomgås for å redusere utslippet av lakselus i røde og gule produksjonsområder. 
 • • Det bør vurderes å øke størrelsen på nedtrekket i røde områder for raskere å nå en akseptabel miljøtilstand for villfisken. 
 • • Innføring av lusekvoter alene eller sammen med biomassetildeling krever grundige og brede utredninger før det eventuelt innføres. 
 • • Gitt at dødelighetsgrensen senkes fra 30 % til 20 % bør heterogenitetsanalyser opprettholdes som i dagens Trafikklysordning. 
 • • Dagens situasjon for villfisken krever at endringene i Trafikklyssystemet raskt bør føre til en bedret lakselussituasjon, spesielt i røde områder. 
 • • I dag vurderes hovedsakelig lakselusas konsekvenser for laks. Endringer i Trafikklyssystemet bør også ta hensyn til lakselusas negative påvirkning på sjøørret og sjørøye.

Les rapportene:

Næsje, T.F., Biering, E. & Boxaspen, K.K., 2024. Styringsgruppens oppsummering og evaluering av utredningen om hvordan Trafikklyssystemet påvirker måloppnåelsen i Kvalitetsnorm for villaks. Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning.

Myklebust, I.E., Dalvin, S., Djupevåg, E.M.S., Fiske, P., Forseth, T., Kambestad, A., Stige, L.C., Taranger, G.L. & Vikingstad, E. 2024. Rapport om hvordan Trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i Kvalitetsnorm for villaks. Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning.

Previous Article Informasjon til støtte for årets vurdering av lakselusindusert dødelighet av utvandrende laksesmolt for trafikklyssystemet 2024
Next Article Informasjonsmøte om ny rapport om samsvaret mellom trafikklyssystemet for havbruk og kvalitetsnorm for villaks
Print
72
ArtikkelforfatterStyringsgruppen